تبلیغات
پایه اول تا ششم ابتدایی2- رضایی - کلمات هم خانواده

پایه اول تا ششم ابتدایی2- رضایی - کلمات هم خانواده

مطالب مهم آموزشی و تربیتی و نمونه سوالات مقطع ابتدایی ،مطالب ارزشیابی توصیفی برای معلمان گرامی

مطالب مهم آموزشی و تربیتی و نمونه سوالات مقطع ابتدایی ،مطالب ارزشیابی توصیفی برای معلمان گرامی

پایه اول تا ششم ابتدایی2- رضایی - کلمات هم خانواده مطالب مهم آموزشی و تربیتی و نمونه سوالات مقطع ابتدایی ،مطالب ارزشیابی توصیفی برای معلمان گرامی
کلمات هم خانواده


کلمات هم خانواده
به کلمه هایی می گویند که از یک ریشه گرفته شده باشند و حروف اصلی آن کلمه در کلمه های هم خانواده اش به ترتیب پشت سر هم بیاید. هم چنین کلمه های هم خانواده از نظر معنی نیز به هم نزدیک هستند.و اغلب بر وزن فاعل ، مفعول، فعل، افعال ، فعیل ، تفعیل، مفاعله و ... هستند.

( ج م ع) جامع - مجموع - جمع - اجماع - جمیع - تجمیع - تجمع - جامعه - جمعه - جماعت 

( س ج د) ساجد - سجده - سجود - سجاد - مسجد - مساجد

( ن ظ م) ناظم - منظوم - نظم - تنظیم - منظم - نظام

( ع ل م ) عالم - معلوم - علم - اعلام - علیم - تعلیم - معلم

( ع م ل ) عامل - معمول - عمل - اعمال - معامله - تعامل - اعمال - عوامل - عملیات

( د ر س ) تدریس - مدرس - مدرسه - ادریس - دروس - درس

تحقیق - حقیقت - محقق - حقوق - حق

مراجعه - مرجع - راجع - ارجاع - ترجیع - رجوع

راضی- رضا - رضایت - مرتضی - رضی

مشاور - مشورت - شورا - شور - مشاوره

مقصد - مقصود - مقاصد - قصد - اقتصاد - قاصد

تعرض - تعریض - اعتراض - معترض - عرض - عروض

معارف - تعریف - عارف - معروف - عرفا - عرفه - معرف

شهید - شهادت - شهدا - مشهد - شهد

ضعیف - ضعف - تضعیف - مستضعف - ضعفا - مضاعف

ناصر - منصور - نصیر - انصار - نصرت

جاهل - مجهول - جهالت - جهل

شاعر - شاعره - مشاعره - شعار - شعر - شعور - شعرا

قدس - مقدس - قداست - تقدیس

حضور - حاضر - حضار - حضرت - محضر - احضار

شریف - مشرف - اشرف - شرافت - تشریف

عظیم - اعظم - عظمت - عظمی - معظم - عظیمه

ساکت - سکوت

اکرم - کریم - کرامت - مکرمه - تکریم

کتاب - کاتب - مکتوب - کتب - مکتب

لفظ - تلفظ - الفاظ

عزت - عزیز - عز - معزز

ظاهر - مظهر - ظهور - مظاهر - اظهار - ظواهر 

محبت - حبیب - محبوب - حب

مثل - امثال - مثال

قطع - مقطع - قاطع - قطعه

حفظ - حافظ - حفاظت - محفوظ - محافظت - حفاظ - محافظ - حافظه - حافظیه

اعتدال - معتدل - تعدیل - متعادل - معدل - عدل - عدالت

صادق - مصدق - صداقت - تصدیق - صدق - مصادیق - صدقه

✳️از شرایط هم خانواده بودن این است که حروف اصلی در کلمات مشابه باشند .
لطفا نگید سه حرف اصلی .چون بعضی جاها دچار استثنا میشید و پاسخ گویی برای بچه ها سخته.
مثل کلمه خط که با خطوط هم خانواده است.
حق که با محقق و حقوق و حقیقت م خانواده است.
البته که این سه حرف اصلی در حق .... ح ،ق،ق است و در خط ...‌خ،ط،ط 
ما دانش آموز فقط دو حرف میبینه.

شرط بعدی علاوه بر داشتن حروف شیبه به هم این است که ترتیب حروف در کلمات هم خانواده رعایت شود.
مثلا... علم و عمل ... دارای حروف مشابه هستند اما ترتیب رعایت نشده.

شرط سوم داشتن معنی شبیه هم است.
اگر دو شرط بالا رعایت شود و کلمات از نظر معنی مشابه نباشند هم خانواده نیستند.
حاکم و حکیم 
شرط اول و دوم رو دارند اما حکیم از ریشه hakama و به معنی دانایی است .با حکمت و حکما هم خانواده است.
حاکم از ریشه hokm با کلمات محکوم ،حکم،محاکمه،حکومت،محکمه،
تحکم،احکام هم خانواده است.


1- کدام دو کلمه با یک دیگر، هم خانواده هستند؟
الف) اهتمام و همت
ب) تحریر و حرارت
ج) مسافر و فرسوده
د) اسرا و سران

2- کدام گروه از کلمه های زیر، هم خانواده هستند؟
الف) اسراف، سفره، سفر
ب) حس، حواس، احساس
ج) معالجه، مجموع، جمعیت
د) اوایل، ابتدا، آغاز

3- کدام دسته از کلمه های زیر ، با یک دیگر هم خانواده نیستند؟
الف) شاعر، شعرا، شعر
ب) معروف، معرف، عارف
ج) شهادت، شهرت، شهدا
د) مقدس، قدس، قداست
هم خانواده ی كلمات

تابش : تابنده – تابان –تابندگی      //   تصویر : تصاویر –مصور – تصور – صورت  

جمع : جامعه – اجتماع – مجموع – جمعیت - جامع / حاصل : تحصیل –

محصول – محصل حصول  

حفظ : حافظ – محفوظ – محافظ - محفظه     / حس : حساس – محسوس - احساس      

حركت : حركات : محرك – تحریك – تحرك - متحرك/   خبر : اخبار – مخبر – مخابره- مخابرات      

زحمت : مزاحم – مزاحمت - زحمات    /    سفر : مسافر – مسافرت 

شغل : شاغل – مشغول – اشتغال – مشاغل / علم : عالم – معلوم – تعلیم – تعلم – معلم/علوم

فكر : افكار – متفكر – فكور – تفكر     /   /    قصد : قاصد – مقصود – مقصد

كتاب : مكتوب – كاتب – مكتب        /      كشف : كاشف – اكتشاف – مكتشف

اشتیاق : شوق – مشتاق – مشوق – تشویق   /   میلاد : مولود – ولد - ولادت

میراث : ارث – وارث – وراثت – ورثه   /   نظم : ناظم – منظم – تنظیم

جز : اجزا – مجزا      /   حق : حقیقت – حقایق – حقوق –حقانیت –تحقیق

 

 اساس : تاسیس - موسس - موسسه

کلمات هم خانواده درس بنویسیم چهارم ابتدایی:
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
محل و محله   -    احترام  و محترم

فعال  و  فعالیت  -   طفل  و اطفال

ولی  و  اولیا   -  فکر  و افکار

مدرسه و مدارس   -  حال و احوال

معروف و معرف  -  صلح  و مصالحه

محیط  و احاطه  -  اختراع  و مخترع

حفظ ، حافظ  ، محافظ و محافظت

نظم ، ناظم ، منظم و تنظیم

عجیب و عجایب  – خارج ، خروج و مخرج

عدل ، عادل و عدالت

مسئله و مسائل  – لحظه و لحظات

ضعیف ، ضعف و ضعفا

شجاع و شجاعت  – مرمت و ترمیم

صدمه و صدمات – معالجه و علاج

هاجر ، مهاجر و هجرت  – منتظر و انتظار

غروب ، غرب و مغرب

نکته :

کلمات هم خانواده درعربی از نظر معنی به هم نزدیک هستند و دربیش تر مواقع  سه حرف مشترک دارند .

کلمات هم خانواده در فارسی :

ملاک هم خانواده بودن در فارسی بن ماضی و مضارع است .

کلمه هایی که بن ماضی و مضارع یکسانی داشته  باشند با هم هم خانواده هستند .

 

مانند :

دانش - دانا - دانشمند - دانا و نکته دان

نکته :

بعضی از هم خانواده ها درزبان فارسی بن فعلی ندارند .

مانند :

گل زار - گلستان - گل خو - گلدان - گلنوش - و گل رخ

هنرور - هنرمند - هنر دوست - هنری و باهنر

بن فعل :

به جز ثابت و اصلی فعل که مفهوم انجام کار یا روی دادن حالتی را بیان کند بن فعل گویند .هرفعل دارای دوریشه یا بن است که عبارتند از :

بن ماضی :

برای پیدا کردن بن ماضی باید تصور کنیم که آن فعل دیروز انجام شده است .سپس شناسه را از آخر آن فعل حذف می کنیم و به باقی مانده ی کلمه بن ماضی می گویند :

می روی ______ من دیروز رفتم .( م را حذف می کنیم .____ رفت (  بن ماضی )

می زنی_______ من دیروز علی را زدم ( م را حذف می کنیم )  _ زد ( بن ماضی )

بن مضارع :

برای پیدا کردن بن مضارع آن فعل را به صورت امری یا دستوری بیان می کنیم  سپس حرف ( ب ) را از ابتدا بر می داریم . به آن چه باقی می ماند بن مضارع می گویند.

می خوانند _ بخوان ( ب را حذف می کینم ) خوان ( بن مضارع )

می گویند ____ بگو ( ب را حذف می کنیم )  گو ( بن مضارع )


برچسب ها: کلمات هم خانواده،  

تاریخ : 12 آبان 96 | 06:09 ب.ظ | نویسنده : Nahid Rezai | نظرات
.: Weblog Themes By Slide Skin:.